19. 3. 1976 – Vyhlášení CHKO Lužické hory, České středohoří, Pálava a Kokořínsko

0
3466

Dne 19. března roku 1976 byly vyhlášeny hned čtyři chráněné krajinné oblasti.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena jako CHKO, v oblasti nazývané Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko. Dne 1. září roku 2014 byla CHKO rozšířena o svoji druhou, nenavazující část o rozloze 136 km² jménem Máchův kraj, rozkládající se v severovýchodním okolí známého Máchova jezera. Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu 410 km². Patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska, Mladoboleslavska a vůbec celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, přechází v pahorkatinu a typické jsou pískovcové skály. Polomené hory vznikly koncem třetihor po rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového i znělcového magmatu k zemskému povrchu.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Chráněná krajinná oblast Lužické hory se rozkládá na rozloze 267 km², je určená k ochraně rozmanité krajiny pískovcových skalních měst i znělcových, trachytových a čedičových kuželů. Tyto významné geomorfologické útvary jsou protkány zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, kde jsou zastoupeny zejména buk, jedle, javor, jilm a doubrava, dále pak vlhkými horskými a podhorskými loukami s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin i nivami potoků. Na území CHKO je asi 19 maloplošných chráněných území.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava leží na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sahá až po státní hranici s Rakouskem. Ochraňuje nejcennější biotopy druhově velmi bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů nádherně vyvinutých na vápencových bělostných kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny, kde jsou 2 obory pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary jsou lužní lesy s mokřadními nebo vodními společenstvy. V roce 1986 byla oblast přijata organizací UNESCO. Je součástí mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících vzácné ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů. Na území byla v roce 2004 vyhlášena ptačí oblast s ochranou čápa bílého, orla mořského, pěnice vlašské, včelojeda lesního, strakapouda jižního, strakapouda prostředního, lejska bělokrkého a ťuhýka obecného.

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou a je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha oblasti je 1063,17 km² a celé pohoří má celkem 1600 km². Jde o druhé největší místo v Česku. Přirozeně ji také dělí řeka Labe. Zaujímá části území 7. okresů, kam patří Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Nejvyšším bodem je vrchol Milešovky s výškou 836,5 m n. m. a naopak nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně ve výšce 121,9 m n. m. Mezi hlavní body patří středoevropský jedinečný krajinný reliéf mlado-třetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby, obrovské druhové bohatství rostlinstva a charakteristické fauny. Najdete zde především buk, ale i jilm, javor, lípa a jeřáb.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here