Bill Gates odhalil největší zdravotní problém nadcházejícího desetiletí

0
1592

Bill Ga­tes ne­dáv­no v kon­fe­renč­ním roz­ho­vo­ru s no­vi­ná­ři pro­hlá­sil zajímavou věc. Upozornil na to, že za nej­vět­ší 2 hroz­by pro ve­řej­né zdra­ví v ho­ri­zon­tu ná­sle­du­jí­cích 10 let on sám po­va­žu­je in­fekč­ní a chro­nic­ké cho­ro­by. Chro­nic­ké ne­mo­ci, včet­ně di­a­be­tes ne­bo Al­zhe­i­me­ro­vi cho­ro­by a neu­ro­lo­gic­kých sta­vů, jsou v současné době čím dál tím vět­ším pro­blé­mem. V mno­ha stá­le se roz­ví­je­jí­cích ze­mích se ve vel­kém po­čtu vy­sky­tu­jí zejména in­fekč­ní one­moc­ně­ní. Hlavně jde o prů­jem, ma­lárii, pne­u­mo­nii, tu­ber­kulózu a také HIV.

Riziko nemocí

Jde-li o prv­ní zmí­ně­nou ka­te­go­rii, v pod­sta­tě ne­zá­le­ží na eko­no­mic­ké si­tu­a­ci. Ne­ní ani žád­né tajemství, že v současné době po­čet pa­ci­en­tů s Al­zhe­i­me­ro­vou cho­ro­bou a de­men­cí stou­pá i ve vyspě­lých ze­mích. V USA by jich dokonce v ro­ce 2050 mě­lo být 3x více než je jich dnes. Pří­či­ny jsou dost ne­jas­né, ale opravdu ve velkém se v té­to sou­vis­los­ti mlu­ví o en­vi­ron­men­tál­ních fak­to­rech. Infekč­ní cho­ro­by jsou ji­ný šá­lek ká­vy. Zne­čiš­tě­ná vo­da, velmi špat­né hy­gi­e­nic­ké pod­mín­ky, nedostatek účin­né an­ti­kon­cep­ce, hmyz, který roz­ná­ší růz­né ne­bez­peč­né vi­ry, to všech při­spí­vá k je­jich ší­ře­ní. Pod­le spo­luza­kla­da­te­le Micro­sof­tu by to mě­ly ře­šit pře­de­vším správ­ní or­gá­ny a na­da­ce poskytu­jí­cí po­moc v roz­vo­jo­vých ze­mích.

Jak z toho ven

Od­bor­ní­ci nyní bu­dou pra­co­vat na vý­vo­ji mnoha no­vých, inovovaných a kva­lit­něj­ších vak­cín. Z vý­roč­ní zprá­vy z na­da­ce, kterou vlastní Bill Ga­tes, tedy z Na­da­ce Bil­la a Me­lin­dy Ga­te­so­vých, vyplývá, že je­den z nej­bo­hat­ších li­dí svě­ta má velké oba­vy pře­de­vším ze zvýšeného nebezpečí šíření vi­ru HIV. Růst africké po­pu­la­ce se neustále zvyšuje a tím se zvyšuje i nebezpečí prud­kého zvý­še­ní po­čtu no­vých pří­pa­dů přenosu HIV. Fi­nan­co­vá­ní vědeckého bá­dá­ní v té­to ob­las­ti se bohužel stále více zpo­ma­lu­je. To je stra­ši­del­ná vy­hlíd­ka nejen pro velikána z nadace, ale pro nás pro všechny. Bez in­ves­tic do vý­zku­mu a vý­vo­je to nepůjde. Ne­bu­de­me mít žádné no­vé ob­je­vy, kte­ré usnad­ní najít a zavést pre­ven­ci pře­no­su HIV. Tato nadace se tedy bude specializovat.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here