Antické město nalezeno 1700 let po smetení vlnou tsunami

0
1467

Ar­che­o­lo­go­vé ob­je­vi­li prastaré po­zůstat­ky sta­ro­vě­ké­ho řím­ské­ho měs­ta, kte­ré by­lo ve své do­bě známo pod jménem Ne­a­po­lis. Vl­na tsuna­mi jej smetla před 1 700 le­ty. Pod hla­di­nou mo­ře se doposud do­cho­va­ly nejen ce­lé uli­ce, ale i velmi vzácné pa­mát­ky a ně­ko­lik de­sí­tek zachovalých ná­dob po­u­ží­va­ných k přípravě ry­bí omáč­ky ga­rum. Zajímavý je také nález zhruba 100 nádrží, které byly v té době používány k výrobě oblíbené římské pochoutky v podobě rybí omáčky liquamen neboli garum. Ta se v tehdejší Řím­ské ří­ši tě­ši­la opravdu vel­ké ob­li­bě a s nej­vět­ší prav­dě­podob­nos­tí právě ona hrá­la klí­čo­vou ro­li v kvetoucí eko­no­mi­ce města Ne­a­po­lis.

Město Ne­a­po­lis

Jde o vý­znam­ný ob­jev, což potvrdil i ve­dou­cí ex­pe­di­ce Mounir Fan­tar. Ná­lez umožňuje s jis­to­tou konstatovat, že město Ne­a­po­lis by­lo hlav­ním cen­t­rem vý­ro­by ga­ru­mu a so­le­ných ryb, v té době nejpravděpodobněji vů­bec nej­vět­ším cen­t­rem tehdejšího řím­ské­ho svě­ta, tedy Římské říše. Do­tyč­nou vl­nu tsuna­mi v té době vy­vo­la­lo ze­mětře­se­ní, ke kte­ré­mu do­šlo dne 21. čer­ven­ce roku 365 n. l. To vyplynulo z pí­sem­né­ho zá­zna­mu po­ří­ze­né­ho tehdejším his­to­ri­kem Am­mi­e­nem Mar­cel­li­nem. Zemětřesení způ­so­bi­lo znač­né ško­dy v egypt­ské Ale­xan­drii a současně i na řec­kém os­t­ro­vě Kré­ta, které byly v důsledku neštěstí těžce poškozeny. Podobná zemětřesení se mohou vyskytnout přibližně jednou za 800 let.

Rui­ny města Ne­a­po­li­s

Pro úpl­nost je třeba do­dat, že rui­ny města Ne­a­po­li­s se na­chá­ze­jí ne­da­le­ko po­břež­ní­ho měs­ta jménem Na­be­ul v se­ve­ro­vý­chod­ním Tu­nis­ku a pod­le současně do­stup­ných in­for­ma­cí za­bí­ra­jí plo­chu o velikosti 20 až 50 hek­ta­rů. Je až s podivem, že se objev ukázal až nyní. Potápěčům se tedy podařilo učinit významný objev u břehů severovýchodního Tuniska nalézt zachovalé trosky římského města Neapolis, které spláchla vlna Tsunami. Bájné římské město Neapolis neboli Nové město, které bylo dlouho považováno za ztracené. Objev je výsledkem prací tunisko-italského týmu, který Neapolis hledal již od roku 2010. Podvodní expedici se podařilo vyfotografovat ulice, sochy a asi stovku cisteren.

Nabeul vznikl na ruinách Neapolis

Nabeul je oproti tomu starověké arabské město, které bylo následně vybudováno na ruinách města Neapolis. V průběhu historie bylo toto město označováno různými jmény. Bylo založeno jako řecké město, pak padlo do rukou Kartáganů, Římanů a později také Arabů. Až donedávna nebyly ruiny Neapolisu Tuniskou vládou žádným způsobem chráněny, což umožnilo mnohé stavbu hotelů a turistických rezidencí přímo na místě těchto ruin. Z historie se o Neapolis ale moc informací nedozvíme. Podle odborníků je to zejména způsobeno tím, že během pořadí třetí Punské války tehdy obyvatelé Neapolis zradili Římany a postavili se tehdy na stranu Kartága. Věří se, ale bez důkazů, že Římané pak město za tuto jeho zradu tvrdě potrestali, a právě díky tomu o něm nenajdeme v římské literatuře téměř žádné zmínky.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here