Uvnitř obřích krystalů se zcela neuvěřitelně ukrývá život

0
1582

Obří krys­ta­ly, které se na­chá­zí ve slav­né Ca­ve of the Crys­tals v Nai­ca, Chi­hu­a­hua, Me­xi­ko, jsou pod­le všec­h současných a dostupných informací neuvěřitelně obyd­le­né mi­k­ro­or­ga­nismy, kte­ré se ještě navíc zda­jí být di­a­me­t­rál­ně od­liš­né od téměř všech do­posud zná­mých fo­rem zdejšího ži­vo­ta na Zemi. Ty­to nově objevené or­ga­nismy ukryté v krystalech jsou sku­teč­ně mi­mo­řád­né. Zkoumá je astrobioložka Pe­ne­lo­pe Bos­ton a hovořila o nich na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá se ko­na­la dne 17. úno­ra na vý­roč­ním za­se­dá­ní Ame­ric­ké aso­ci­a­ce pro roz­voj vě­dy.

Ca­ve of the Crys­tals

Nej­bliž­ší pří­buz­ní těchto mi­k­ro­or­ga­nis­mů pocházejících z krys­ta­lů v Ca­ve of the Crys­tals ži­jí v jeskyních až na dru­hém kon­ci svě­ta ne­bo se objevují ve vul­ka­nic­kých pů­dách. I ta­to nově objevená sku­teč­nost je vel­mi za­jí­ma­vá. Do­tyč­ní tvo­ro­vé by­li nyní ob­je­ve­ni ve vo­dou vy­pl­ně­ných kapsách přímo uvnitř masiv­ních krys­ta­lech sádrov­ce. Vý­sled­ky ana­lý­zy nyní také na­zna­ču­jí, že v tom­to svém důmyslném úkrytu mož­ná po­bý­va­li již zcela ne­u­vě­ři­tel­ných 10 000 až 50 000 let a to ve sta­vu ja­kési hi­ber­na­ce, ze které poz­dě­ji mo­hou být také pro­bu­ze­ni.

Mikrobi v krystalech i na stěnách jeskyně

Spous­tu těchto mi­k­robů sa­mo­zřej­mě současně na­jde­te i na stě­nách jes­ky­ně. Nicmé­ně ty­to dru­hy mikrobů nejsou zcela to­tož­né s tě­mi, kte­ré nyní stu­du­je Bos­ton a zdejší tým vědců. Po­kud se tedy potvr­dí, že ode­bra­né vzor­ky zde ne­by­ly nijak kon­ta­mi­no­vá­ny, pů­jde o jed­ny z nej­vět­ších ex­tré­mo­fi­lů naší plane­ty ukrytých v hloub­ce 100 až 400 m. Pod zem­ským po­vr­chem oprav­du ne­pa­nu­jí v žádném případě prá­vě idy­lic­ké podmín­ky, je zde na­pří­klad tep­lo­ta ko­lísající me­zi 45 °C až 65 °C. To opravdu nejsou zcela běžné podmínky pro život.

Mi­k­ro­or­ga­nis­my na Ze­mi

Ten­to ob­jev je velkou při­po­mín­kou to­ho, jak má­lo to­ho i v současné době ví­me o mi­k­ro­or­ga­nis­mech existujících na Ze­mi. Mno­zí od­bor­ní­ci a vědci v sou­čas­né do­bě také pře­mýš­le­jí o tom, zda by některým těmto ex­tré­mo­fi­lům je­jich schop­nos­ti umož­ni­ly třeba pře­žít i na ji­ných pla­ne­tách než je ta naše. Kaž­dý ex­tré­mo­fil­ní sys­tém, kte­rý nyní bu­dou vědecké týmy stu­do­vat, po­su­ne vědecké zna­los­ti o ži­vo­tě o mílové kroky vpřed. Pak budou při­dá­ny do at­la­su mož­nos­tí, kte­ré ná­sled­ně mohou být apliko­vány na různá pla­ne­tár­ní na­sta­ve­ní. Bos­ton zkoumá nové možnosti, o kterých se jim doposud jen snilo.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here