Cigaretové nedopalky v nizozemských městech uklidí vycvičené vrány

0
1539

Vycvičené vrá­ny, které jsou mimo jiné po­va­žo­vá­ny za jed­ny z nej­in­te­li­gent­něj­ších ptá­ků, dostanou nový úkol. Ny­ní toho chce vy­u­žít pro­jekt Crow­ded Ci­ties a za po­mo­ci těch­to ope­řen­ců bude uklízet z měst ci­ga­re­to­vé ne­do­pal­ky. Vrá­ny v mno­ha stu­di­ích do­ká­za­ly, že jsou schop­né opravdu znač­né impro­vi­za­ce třeba při zís­ká­ní po­tra­vy a současně mo­hou být re­la­tiv­ně snad­no vy­cvi­če­ny. Právě zakladatelé Bob Spik­man a Ru­ben van der Vle­u­ten chtě­jí se­stro­jit jed­no­du­ché za­ří­ze­ní, kam vždy vrána ne­do­pa­lek od­ho­dí a po je­ho de­tek­ci vždy do­sta­ne po­tra­vu.

Pro­jekt Crow­ded Ci­ties

Právě pro­jekt Crow­ded Ci­ties způsobuje revoluci ve spolupráci se zvířaty. Pr­vot­ní úva­hy při­tom směřo­va­ly nejdříve k ho­lu­bům, ti se však o něco poz­dě­ji uká­za­li ja­ko těž­ko vycvi­či­tel­ní a vol­ba tak následně padla na vrá­ny. Tvůr­ci pro­jektu Crow­ded Ci­ties rov­něž ohlá­sili také již prv­ní úspě­chy s výcvikem, kdy si tito ptá­ci po­stup­em času aso­ciu­jí ode­vzdá­ní cigaretového ne­do­pal­ku se stra­vou. Mezi vra­na­mi jsou ještě na­víc ty­to in­for­ma­ce lehce pře­no­si­tel­né a těchto vycvičených uklí­ze­cích vran tak mů­že velmi rych­le při­být.

Nedopalky a vrány v nizozemských městech

Je te­dy vysoce prav­dě­po­dob­né, že po­dob­ný pro­jekt s vycvičenými vranami mů­že opravdu fun­go­vat. V nizozemských městech se bude testovat jejich úspěšnost a také úspěšnost celého projektu Crow­ded Ci­ties. Na dru­hé stra­ně také sa­mo­zřej­mě sto­jí otáz­ka eti­ky a asi se do budoucna ozvou s připomínkami i ochránci přírody. Zda je pří­pust­né pro ta­ko­vou prá­ci ptá­ky tyto ptáky cvi­čit je velkou otázkou. Je to i z dů­vo­du, že cigaretové ne­do­pal­ky mo­hou být pro vrá­ny i to­xic­ké, což se bude muset ještě důkladně otestovat. Jak celý projekt s názvem Crow­ded Ci­ties dopadne, se jistě dozvíme. Jde ale současně i takový návrat k přírodě a propojení člověk se zvířaty, kdy si mohou vzájemně pomoci, najít k sobě cestu a blíže se poznat.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here