Nový nanomateriál usnadní získávání vodíku z mořské vody

0
1895

Ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní na­no­ma­te­ri­ál vy­vi­nu­li od­bor­ní­ci z Uni­ver­si­ty of Cen­t­ral Flo­ri­da a do­ká­že vysoce účin­ně a současně také lev­ně ex­tra­ho­vat vo­dík z moř­ské vo­dy. Byl spe­ci­ál­ně na­vr­žen tak, aby dokázal odo­lat drs­ným pod­mín­kám v da­ném pro­stře­dí. No­vý po­hled na dě­le­ní sku­teč­né vo­d čiš­tě­né vo­dy v la­bo­ra­to­ři, ale i v jiných podmínkách. Členové tý­mu Yang Yang tvrdí, že v moř­ské vo­dě fun­gu­je opravdu dob­ře.

Na­no­ma­te­ri­ál je fo­to­ka­ta­ly­zá­to­r

Na­no­ma­te­ri­ál pl­ní úlo­hu fo­to­ka­ta­ly­zá­to­ru urych­lu­jí­cí­ho che­mic­kou re­ak­ci, ke které do­chá­zí v momentě, kdy svět­lo do­pad­ne na po­vrch a jde o pro­duk­ci plyn­né­ho vo­dí­ku z vo­dy. Za­chy­cu­je šir­ší spek­trum svět­la než jiné velmi po­dob­né ma­te­ri­á­ly. Na­no­ma­te­ri­ál ob­sa­hu­je také je­den z nej­běž­něj­ších fo­to­ka­ta­ly­zá­to­rů, a tím je oxid ti­ta­ni­či­tý. Do ul­tra­ten­ké­ho fil­mu dané slou­če­ni­ny by­ly che­mic­ky vyleptá­ny mi­k­ro­sko­pic­ké na­no­du­ti­ny a ná­sled­ně pak byly po­ta­že­ny di­sul­fi­dem mo­ly­b­de­nu. Dí­ky to­mu vý­sled­ný pro­dukt pra­cu­je vel­mi efek­tiv­ně.

Vý­ro­ba che­mic­ké­ho pa­li­va

Velmi důležitá je i sku­teč­nost, že vý­ro­ba che­mic­ké­ho pa­li­va za vy­u­ži­tí slu­neč­ní­ho svět­la je v mno­ha si­tu­a­cích mnohem lep­ší, než je třeba známá vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie so­lár­ní­mi pa­ne­ly. Elektři­nu není tře­ba uklá­dat do ba­te­rií, kte­ré pak po­stu­pem ča­su de­gra­du­jí. V tomto případě se plyn­ný vo­dík skla­du­je i pře­pra­vu­je opravdu velmi snad­no. Ze svět­la lze ab­sor­bo­vat mno­hem více ener­gie než u kon­venč­ního ma­te­ri­álu. V ko­neč­ném dů­sled­ku by to bylo vý­hod­né i pro flo­rid­skou eko­no­mi­ku. Je zde spous­ta moř­ské vo­dy i spous­ta vynikajícího slu­neč­ní­ho svi­tu.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here