Nová „Země“ – planeta z hvězdokupy Hyády je velmi mladá

0
1824

V současné době je již jasné, že planety podobné naší Zemi vlastně ani nemusíme usilovně hledat, protože jsou totiž všude kolem nás. Novou „Zemí“ do sbírky se nedávno stala také planeta s poněkud složitým označením EPIC 247589423 b. Jde asi nejmladší Zemí, jakou zatím vědci objevili. Planeta je dost vý­ji­meč­ná. Je totiž opravdu ex­trém­ně mla­dá, nej­spíš je asi nejmlad­ší Ze­mě, ja­kou za­tím vědci ob­je­vi­li. Pla­ne­tu ob­je­vil se svým tý­mem vědec An­drew Mann z Texaské uni­ver­zi­ty v Aus­ti­nu.

Planety a trpaslíci

Zmí­ně­ná pla­ne­ta nyní obí­há oran­žo­vé­ho tr­pas­lí­ka spek­t­rál­ní tří­dy K, která je o tro­chu mé­ně zá­ři­vý než je Slun­ce, kte­rý se současně na­chá­zí právě v ote­vře­né hvězdo­ku­pě Hy­á­dy ze sou­hvězdí Bý­ka. Ten­to pla­ne­tár­ní sys­tém je od nás dost vzdá­le­ný, jde asi 195 svě­tel­ných let a je­ho stá­ří by pak mě­lo být pouhých 800 mi­li­o­nů let. Tato pla­ne­ta EPIC 247589423 b je téměř stej­ně vel­ká ja­ko naše Ze­mě. Po svém ob­je­vu se ihned sta­la jed­nou z má­la Ze­mí, o kterých ví­me, že jsou opravdu vel­mi mla­dé. Je velmi blíz­ko své hvězdě a také ji oběh­ne již za 7,9 dne.

Pla­ne­tár­ní sys­té­m

V pla­ne­tár­ním sys­té­mu je ješ­tě i mi­ni­ Nep­tun EPIC 247589423 c a su­per­ Ze­mě EPIC 247589423 d, kdy ty­to pla­ne­ty oběh­nou hvězdu za 17,3 a 25,6 dne. Právě vzhle­dem k vel­ké blíz­kos­ti ke hvězdě je planeta ty­pu Ze­mě EPIC 247589423 b vysoce spo­leh­li­vě ne­o­by­va­tel­ná. Pla­ne­tár­ní věd­ce spíše za­jí­má z ji­né­ho dů­vo­du. Mů­že nám totiž zejména pro­zra­dit, jak vzni­ka­jí právě pla­ne­ty po­dob­né naší Ze­mi a jak vypada­jí právě na počátku ve svém nejmlad­ším ob­do­bí. Dozvěděli bychom se více i o té naší planetě.

Sys­tém oran­žo­vé­ho tr­pas­lí­ka

Sys­tém oran­žo­vé­ho tr­pas­lí­ka EPIC 247589423 je pro nás v současné době pří­z­ni­vou sou­hrou okol­nos­tí po­měr­ně vhod­ný k po­zo­ro­vá­ní dalších pla­net. Ba­da­te­lé by nyní mě­li být také schop­ni ur­čit i hmot­nost daných pla­net a následně i pro­stu­do­vat je­jich at­mo­sfé­ry. Pla­ne­ta EPIC 247589423 b je z na­še­ho pohle­du ze Země sku­teč­ně vel­mi za­jí­ma­vá. V danou chví­li vědci znají je­nom jed­nu pla­ne­tu ty­pu naší Ze­mě, kte­rá by moh­la být mnohem mlad­ší. Jde o pla­ne­tu Kepler -78 b, která je vzdá­le­ná asi 400 světel­ných let. Na jejím po­vrchu zřejmě pa­nu­jí tep­lo­ty ko­lem 2 000 °C.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here