Bob Lu­tz ali­as Car guy tvrdí, že do 20 let nebude už nikdo vlastnit auta

0
2410

Bývalý šéf a expert z několika velkých automobilek Bob Lu­tz se vyjádřil k budoucnosti automobilového průmyslu a tvrdí, že do 20 let nikdo z nás nebude vlastnit auta. Veškerá doprava podle něj bude vyřešena pomocí velkých logistických platforem. Bob Lu­tz ali­as Car guy je ex­pertem známým z vedoucích po­zi­c v au­to­mo­bil­kách, ja­ko je Opel, Ford, BMW, Chrysler ne­bo Ge­ne­ral Mo­tors. Tato ­budouc­nos­t bu­de če­kat podle něj téměř všech­ny automobil­ky a zce­la to změ­ní dosavadní trh.

Au­to­nomní sys­té­my

V au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu na­stu­pu­je éra au­to­nomních sys­té­mů. Současně zaznamenáváme význam­ný pře­chod na elek­tric­ký po­hon. Obě tyto tech­no­lo­gie se v nej­bliž­ších le­tech in­te­gru­jí do větši­ny au­to­mo­bi­lek. I když je v současné domě společnost Tes­la me­zi prv­ní­mi, bu­de mít do budoucna vel­kou kon­ku­ren­ci. Sa­mot­né tech­no­lo­gie ne­bu­dou sta­čit, pro­to­že v současné době při­chá­zí i změ­na celkového zavedeného ob­chod­ní­ho mo­de­lu, jak jej známe. Do 20 let, což je za chvilku, bude svět vypadat zcela jinak.

Au­to ve formě pře­prav­ního mo­dulu

Pod­le Bo­ba Lu­t­ze projde au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl nej­vět­šími změ­nami v his­to­rii od do­b, kdy se vůbec za­ča­ly vy­rá­bět prv­ní au­to­mo­bi­ly. Stov­ky let li­dé po­u­ží­va­li pro svou pře­pra­vu třeba ko­ně a běž­ně je vlast­nili, stejně tak to bylo i s au­to­mo­bily. To se do budoucna změní. Dí­ky in­te­gra­ci au­to­nomních systémů se auta změní na pře­prav­ní mo­du­ly a ne­bu­dou ří­ze­né člo­vě­kem. Do 20 let bu­de člo­věk mo­ci ří­dit jen na k tomu vy­hra­ze­ných mís­tech v podobě drah a zá­vod­ních okru­hů. Na běž­né sil­ni­ci už tedy ne­bu­de pro lid­ské ři­di­če mís­to. Ten­to stav právě podle Boba Lu­t­ze na­sta­ne mnohem dří­ve, než si dnes li­dé všeobecně uvě­do­mu­jí. Pro­je­vu­je se zde ona kla­sic­ká vlast­nost lid­ské­ho moz­ku, jenž nedokáže vi­dět svou bu­douc­nost v ex­po­nen­ci­ál­ní křiv­ce, ale pou­ze v křiv­ce li­ne­ár­ní.

Nebude žád­né vlast­nic­tví, ale jen vel­ké plat­for­my

Au­to­mo­bi­lo­vé pře­prav­ní bo­xy jsou ve formě bu­doucí­ch ta­xí­ků. Půjde o ne­ru­še­ný pro­stor pro prá­ci i zá­ba­vu buď pro jednoho, nebo hned ně­ko­li­ka li­dí na­jed­nou. Ti pak ne­budou muset vů­bec ře­šit své okol­ní pro­stře­dí. Na­stou­pí v bo­du A a pak vy­stou­pí v bo­dě B. Nebudou muset řídit a čas během jízdy bu­dou mo­ci vy­pl­nit, jak bu­dou chtít. Automobi­lo­vé pře­prav­ní bo­xy budou mít růz­né tří­dy kva­li­ty, což bu­de od­stupňova­né i ce­nou za pře­pra­vu nesrovna­tel­ně niž­ší, než sou­čas­ná ta­xisluž­ba. Do­pra­vě budou vlád­nout doslova gigantické pře­prav­ní plat­for­my typu Uber, Lyft, Di­Di a u lo­gis­ti­ky zbo­ží tře­ba Ama­zon, UPS či Fe­dEx. Vel­ké nad­ná­rod­ní fir­my bu­dou vysoce efek­tiv­ní, lev­né a s využitím nejnovějších tech­no­lo­gií do­prav­ního eko­sys­té­mu.

Pryč s auty

Pod­le od­ha­dů ne­bu­de už většina lidí vlast­nit au­to­mo­bil, což bude vel­ký pro­blém i pro tradiční automo­bil­ky, které vy­rá­bí mi­li­o­ny vo­zů roč­ně s návazností na dal­ší do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. Li­dé mají au­to­mo­bil větši­nu ča­su za­par­ko­va­ný a ne­vy­u­ži­tý. Za to do­prav­ní plat­for­my bu­dou vo­zy ne­u­stá­le použí­vat a sníží se vý­znam­ně po­čet ná­ku­pů. Li­dem se koupit au­ta ne­vy­pla­tí a ob­ří plat­for­my jich díky efek­tiv­nímu vy­u­ži­tí nebu­dou po­tře­bo­vat to­lik. Zřejmě si i tyto plat­for­my vlast­ní au­to­mo­bi­ly také začnou vy­rá­bět. Elek­tro­mo­bil je jed­no­duš­ší, má mé­ně součástek, což je méně práce při ná­vr­hu, výrobě i údrž­bě.

Kam s au­to­mo­bil­kami

Au­to­mo­bi­ly vel­ký­ch spo­leč­nost­í se mohou stát no­vý­mi iPho­ny v oblasti dopravy. Techno­lo­gic­ké společ­nos­ti ja­ko Ap­ple či Go­o­gle na­vrh­nou skvě­lý de­sign, který lev­ně vy­ro­bí třeba v Čí­ně. Vše se bude odvíjet od de­sig­nu, po­u­ži­tých tech­no­lo­gi­í, soft­wa­ru a au­to­nomního sys­té­mu. Z vý­ro­by se sta­ne služ­ba čín­ských to­vár­en. A tomuto business modelu se bu­dou muset při­způ­so­bit i kla­sic­ké au­to­mo­bil­ky. Mohou se pokusit pro­sa­dit vlast­ní ře­še­ní, ale na­ko­nec pře­ži­je jen pár nejsilnějších plat­fo­rem technolo­gic­kých spo­leč­nos­tí, ne však ze seg­men­tu vý­rob­ců. Jste připraveni na to, že to bude za 20 let, to je dost velký fofr, nemyslíte?

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here