Český úspěch – chatbot Alquist zvítězil v semifinále Amazon Alexa Prize v USA

0
2096

V USA proběhloroční klání o nejlepšího chatbota a český tým z ČVUT jasně vede. Čes­ký in­ter­ne­to­vý trh je ma­lý. Občas se ČR pro ně­kte­ré ve­li­ká­ny stane la­bo­ra­tor­ním pro­stře­dím, ve kte­rém zkou­ší no­vé věci, ale jde spíše o rozšířený mýtus než o skutečnost. Sed­mi­mi­li­o­no­vá in­ter­ne­to­vá ko­mu­ni­ta je pro stra­té­gy v zá­moří jen teč­kou na ma­pě a pri­o­ri­ta od­po­ví­dá je­jí­mu eko­no­mic­ké­mu po­ten­ci­á­lu. Jinak je to s Če­chy sa­mot­ný­mi. Je jich mno­ho, po­čí­na­je ně­kdej­ším vi­ce­pre­zi­den­tem Net­fli­xu a nynějším obchod­ním ře­di­te­lem You­Tu­be Ro­ber­tem Kynclem a kon­če Ale­šem Ho­leč­kem, jenž má na starosti vývo­já­ře z Red­mon­du a jeho po­d­pis najdete pod no­vý­mi ver­ze­mi Win­dows.

The Ale­xa Pri­ze

Spousta čes­kých startu­perů, in­že­ný­rů, vý­vo­já­řů, de­sig­né­rů a stu­den­tů se nejen v Ka­li­for­nii po­dí­le­jí na tvor­bě slu­žeb, o kte­rých pak slyšíme na vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Go­o­glu či Ap­plu a často ani na čes­ký trh ni­kdy ne­do­ra­zí. Tý­m praž­ských stu­den­tů z ČVUT, kte­ří v tam­ním eClu­bu pod ve­de­ním Ja­na Še­di­vé­ho, kte­rý kdysi pra­co­val pro Go­o­gle, stvo­ři­l kon­ver­zač­ní­ho bo­ta Alquist. Ne­ne­cha­li si jej jen pro se­be a vyra­zi­li s ním do USA, přímo do Ama­zo­nu, pod je­hož stře­chou vy­vr­cho­lils i letos roč­ní klá­ní The Ale­xa Pri­ze.

Ber­ke­ley, Car­ne­gie Mellon, ČVUT, Harvard, Prin­ce­ton

Ama­zon vy­zval tyto věhlas­né, zejména ame­ric­ké uni­ver­zi­ty, aby vy­vi­nu­ly ro­bo­ta, kte­rý bu­de s člověkem, jenž má doma je­ho chyt­rý re­prá­ček Echo, vést smys­lu­pl­ný di­a­log. Jestliže se do­ká­že ptát a od­po­ví­dat ale­spoň 20 mi­nut, aniž by šlo o na­ho­di­lou kon­ver­za­ci bez kon­tex­tu, na ví­těz­ný tým če­ká mi­li­o­no­vá od­mě­na. Své stu­dent­ské týmy při­hlá­si­ly špič­ko­vé in­sti­tu­ce ja­ko je Car­ne­gie Mellon Universi­ty, Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley ne­bo Harvard. Také pár škol z Evropy, me­zi kte­rý­mi byl i náš čes­ký tým Alquist. Tým mu­sel vy­vi­nout ro­bo­ta, kte­rý bu­de umět konver­zo­vat v an­g­lič­ti­ně, te­dy v ja­zy­ku, jenž všich­ni čle­no­vé tý­mů ovlá­da­jí, i když to ne­ní je­jich mateřská řeč.

Ale­xa, let’s chat

Kaž­dý ma­ji­tel Ama­zon Echo mů­že vy­slo­vit kouz­le­nou for­mu­li „Let’s chat,“ kte­rá pak ná­hod­ně ak­ti­vu­je ně­kte­ré­ho z ro­bo­tů sou­těž­ních tý­mů. Ro­bot pak vy­kop­ne prv­ní otáz­ku, zpra­vi­dla fak­to­gra­fic­kou a bot se ptá například na váš ob­lí­be­ný film. Vy mu od­po­ví­te a slov­ní konverzace bude trvat pár mi­nut. Ro­bot se pak vy­sí­lí a bu­de re­a­go­vat spí­še pomocí ge­ne­ric­ký­ch od­po­vědí, jako „A co ji­né­ho tě ješ­tě za­jí­má,“ pro­to­že stav tech­no­lo­gie je přes veš­ke­rý vý­voj i nyní stá­le v plen­kách. Pak rozhovor ukon­čí­te příkazem „Stop“ a po­dá­te Ama­zo­nu pomocí slov­ního hod­no­ce­ní, ja­ké to by­lo. Tak pro­běhlo let­ní semifiná­le. S ro­bo­ty si mů­že­te za po­ví­dat i na­dá­le v rám­ci fi­nál­ní­ho bo­je.

Alquist po­ra­zil všech­ny

Let­ní se­mi­fi­ná­le si da­lo za úkol vy­brat 3 fi­na­lis­ty, jenž po­stou­pí do zá­vě­reč­né­ho klá­ní vr­cho­lícího na kon­ci lis­to­pa­du na vý­vo­jář­ské kon­fe­ren­ci Ama­zo­nu Re:In­vent v Las Ve­gas. Čes­ký tým tré­nuje black jack, z let­ní­ho ko­la vze­šel ja­ko jasný ví­těz. Ama­zon před pár dny ozná­mil 3 fi­na­lis­ty. V po­řa­dí Alquist z ČVUT, Soun­ding Bo­ard, Uni­ver­si­ty of Wa­shing­ton a What’s Up, He­ri­ot-Watt Uni­ver­si­ty. Stu­den­ti z ČVUT po­ra­zi­li všech­ny ostat­ní týmy a čes­ká vla­ječ­ka sví­tí i na hro­mad­né fo­to­gra­fii bron­zo­vé­ho tý­mu What’s Up ze skot­ské­ho Edinbur­ghu.

Jak je to před cílem

Ces­ta k úpl­né­mu ví­těz­ství je ještě dlouhá. Tech­no­lo­gie od dob tex­to­vých chat­bo­tů z 90. let po­kro­či­la, fak­tem ale zů­stá­vá, že sou­těž­ní ro­bo­ty na Ama­zon Echo vy­zkou­ší­te a ne­bu­de­te je šetřit, do úz­kých je při­ve­de­te celkem snad­no. Fun­gu­jí velmi pre­ciz­ně třeba v ob­las­ti jas­ně po­lo­že­ných fak­to­gra­fic­kých dota­zů, jak se ze­ptáte na ně­co abs­trakt­ně­ji a ne­u­r­či­tě, rych­le je zma­te­te. Fak­to­gra­fic­ké­ho bo­ta si můžete vy­tré­no­vat i své­po­mo­cí, Gi­tHub je pl­ný fantastických tech­no­lo­gií pro kon­ver­zač­ní sys­témy. Třeba Yo­da­QA, tedy Open sour­ce Fac­to­id Ques­ti­non An­swering sys­tem, má k Alquis­to­vi do­ce­la blíz­ko, po­chá­zí z praž­ské­ho hac­ker­ské­ho dou­pě­te Br­mlab. Ne­má­te-li Ama­zon Echo, mů­že­te si spus­tit své­ho vlast­ní­ho Alquis­ta, na webu fra­mework.​alq​uist​ai.​com, kde na­jde­te takřka su­ro­vý ob­raz v Docke­ru a na Gi­tHu­bu in­struk­ce, jak si jej můžete vy­cvi­čit.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here