Země unikla jen o kousíček věčnému zmrznutí

0
1666

Země v minulosti většinu doby své existence zmrzlá sice nebyla, podle nového vědeckého výzkumu tomu však unikla opravdu pouze o vlásek. Kdyby byla jen o 15 % dále od Slunce, tak by kompletně zamrzla celá. Za­tím sice vědci ne­ví­, ja­ké pod­mín­ky muse­jí být spl­ně­ny, aby pla­ne­ta by­la oby­va­tel­ná pro ži­vot po­zem­ské­ho ty­pu, jaký známe. Spo­leh­li­vě zná­me je­n naši Ze­mi. Oby­va­tel­ná pla­ne­ta ale určitě ne­smí být zamrz­lá, bez ka­pal­né vo­dy, kte­rou ži­vot po­zem­ské­ho ty­pu zcela ne­zbyt­ně po­tře­bu­je. Dneš­ní planeta Ze­mě je z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka ve svém vel­mi chlad­ném ob­do­bí, a je současně zamrz­lá na pólech. Nový vý­zku­m na­ší rod­né pla­ne­ty kaž­do­pád­ně potvrdil, že o vlá­sek unik­la osu­du tr­va­le zmrz­lé­ho svě­ta a to bychom zde asi nebyli.

Tým ba­da­te­lů pa­říž­ské Sor­bon­ny

Tým ba­da­te­lů pa­říž­ské Sor­bon­ny a mnoha dal­ších in­sti­tu­cí tvr­dí, že kdy­by Ze­mě by­la o 15 % dá­l od Slun­ce, kom­plet­ně by ce­lá za­mrz­la. Oby­va­te­lé Ze­mě si mohou bla­ho­přát ke štěs­tí. Ob­je­vi­te­lům nových oby­va­tel­ných svě­tů se ale neulevilo a spíše jim to kom­pli­ku­je si­tu­a­ci, pro­to­že by ně­kte­ré poten­ci­ál­ně oby­va­tel­né pla­ne­ty, které známe, moh­ly být ve sku­teč­nos­ti přesně tak­to zmrz­lé. Věd­ci nyní zjis­ti­li, že pla­ne­ta ty­pu Ze­mě obí­hající hvězdu ty­pu Slun­ce, by moh­la být ce­lá zmrz­lá, po­kud by tedy obí­ha­la hvězdu ve vět­ší vzdá­le­nos­ti, než je 1,15 AU, což je vzdá­le­nos­t Ze­mě od Slun­ce. Dů­vo­dem je jev zva­ný kon­den­za­ce oxi­du uh­li­či­té­ho. Pokud by byla pla­ne­ta ty­pu Ze­mě pří­liš vzdá­le­ná od své hvězdy, na pólech by se hro­ma­dilo množ­ství zmrz­lé­ho oxi­du uh­li­či­té­ho, v podobě su­ché­ho le­du.

Suchý led

Suchý led by za­blo­ko­val pla­ne­tár­ní­ skle­ní­ko­vý efek­t tohoto svě­ta, což ne­ní vhodné prostředí pro život, ani snem kli­ma­to­lo­gů, ale spíše ka­ta­stro­fou. Ta­ko­vá pla­ne­ta už totiž vůbec ni­kdy ne­roz­mrz­ne, po­kud by se dra­ma­tic­ky ne­změ­nila si­tu­a­ce v celém jejím pla­ne­tár­ním sys­té­mu, což je velmi nepravděpodobné. Oxid uh­li­či­tý ne­ní jen námi ve velkém pro­klí­na­ná zplo­di­na, ale ta­ké zcela klí­čo­vý plyn na­ší at­mo­sfé­ry, kterému opravdu za mno­hé vdě­čí­me a děkujeme. Po­kud by pla­ne­ta po­dob­ná naší Ze­mi by­la z velké vět­ši­ny po­kry­ta pouze vo­dou, tak by je­jí osud mohl být ješ­tě mnohem extrémněj­ší. Vod­ní led by uvěz­nil velké množ­ství oxi­du uh­li­či­té­ho a to by byl naprostý ko­nec. Stu­die se sou­stře­di­la v tomto výzkumu pouze na pla­ne­ty, podobné ja­ko je Ze­mě, kte­ré se na­chá­ze­jí u podobné hvězdy, ja­ko je naše Slun­ce. V našem pla­ne­tár­ních sys­té­mech mo­hou být velmi roz­ma­ni­té pla­ne­ty a hvězdy. Je­jich osudy se vždy liší podle mnoha daných okol­nos­tí.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here