V srpnu 1805 byla „znovu“ zavedena povinná školní docházka

0
2653

V srpnu 1805 byla v Rakousko-Uhersku zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, školský zákon opětovně vyhlásil povinnou školní docházku tedy od tereziánské doby podruhé pro děti od 6 do 12 let. Ustanovení však tehdy nebylo dodržováno a děti docházely do školy nepravidelně nebo vůbec. Původní nařízení vyšlo od císařovny Marie Terezie, která k tomuto opatření přistoupila, protože bylo v jejím zájmu zvýšit všeobecnou vzdělanost obyvatelstva. Povinnou docházku do základní školy pro všechny děti v Čechách ustanovila poprvé Marie Terezie již roku v roce 1774. Školská reforma, formulovaná Všeobecným školním řádem ze dne 6. 12. 1774 vyjádřila poprvé v historii zájem státu na vzdělání všech obyvatel. Všeobecný školní řád slovy císařovny vyzýval rodiče, aby své děti ve věku 6 až 12 let posílali do školy, počítal s hromadnou výukou.

Něco z historie školství

K zavedení povinné školní docházky došlo u nás také o mnoho let dříve, než tomu bylo ve velké části světa. Velkým záporem tohoto zavedení byla také rozsáhlá germanizace celé monarchie. V místních jazycích se tehdy učilo pouze v triviálních školách. Marie Terezie současně také podnikla další krok k centralizaci celé země. Šlo o jednu z nejznámějších a nejúspěšnějších změn, které tato velmi schopná panovnice tehdy učinila. První základní školy byly ale původně zřizovány již v průběhu 11. století církví. Katolická církev dlouho měla monopol na vzdělávání. Bohužel však nikdy nešlo o obecné vzdělání obyvatelstva, ale pouze o cílenou výchovu budoucích kněží a podporu celého církevního systému.

Jan Amos Komenský

Prvním skutečným reformátorem přístupu ke vzdělávání byl až Jan Amos Komenský, který se stal tvůrcem filosoficky založené pedagogické soustavy. Tu pak po vyhnání katolíky ze země české dál prosazoval a rozvíjel v Evropě zejména při pobytu ve Švédsku. Na svou dobu zastával dost revoluční názor a podle něj žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy. Domníval se, že i to nejméně nadané dítě se dá alespoň trochu vychovat. Kladl velký důraz na kázeň, také odmítal tělesné tresty za neznalost, ale v určitých případech je připouštěl za porušení kázně. Komenská věřil, že řešení konfliktů mezi národy a kulturami je možné dosáhnout skrze výchovu a výuku cizích jazyků jako klíčů k poznání.

Velká díla

Komenský se zabýval všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a připravoval originální učebnice. Už za jeho života si získaly jeho knihy v Evropě mimořádnou oblibu. Jazykové příručky Janua linguarum reserata – Dvéře jazyků otevřené, známé spíš jako Brána jazyků otevřená a Orbis sensualium pictus – Svět v obrazech, se staly nepostradatelnými. Z jeho knih se dokonce učil i Goethe, což dokazuje kvalitu díla Orbis Pictus a jde o vysoce kvalitní učebnice jazyků oblíbené i ve světě.

Komenského navrhovaný školní systém:

Od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma a obsah výuky shrnul v příručce pro rodiče Informatorium školy mateřské. Od 6 do 12 let mají navštěvovat děti školu obecnou, v každém městě i vesnici, chlapci i dívky. Vyučovalo se čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie, tedy učení o přírodě a společnosti, zpěv a ruční práce. Vyučování probíhalo 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Od 12 do 18 má mládež navštěvovat latinskou školu, která by měla být v každém městě. Základem vzdělání bylo sedmero svobodných učení, gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky jako latina a řečtina. Komenský ovšem doporučoval i jiný jazyk, tedy němčinu, aby se každý dorozuměl se svými sousedy.

Jak to bylo dál

Po roce 1918 byla povinná školní docházka ustanovena na 9. let a základní školy byly rozděleny na 2 stupně, byla to Základní devítiletá škola. Devátá třída byla zrušena v 70. letech 20. století na 8 ročníků. Povinná školní docházka byla prodloužena na 10 let a každý absolvent základní školy musel pokračovat povinně ve studiu na gymnáziu, středním odborném učilišti či střední odborné škole. V roce 1990 byla povinná docházka na 10 let opět zkrácena na 9 let. Tato třída byla nejprve nepovinná, od roku 1996, výjimečně až 1997 pak byla povinná.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here